EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME DE LLEIDA, SL contacte castellano
La Paeria
QUÈ ÉS L'EMU? PERFILS DE CONTRACTANT (LICITACIONS) PLA DE BARRIS OFICINA LOCAL D'HABITATGE PARLEM-HO AQUÍ DOSSIER DE PREMSA

Introducció     Licitacions en curs     Licitacions anteriors a 2010

L'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida (EMU) és una empresa pública amb forma de societat mercantil de capital íntegrament públic, que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

L'EMU vol fer difusió de les seves contractacions d'acord amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic que estableix que la publicitat de l'activitat contractual es realitzarà a través d'internet, en el seu perfil de contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència, la concurrència i el lliure accés als procediments contractuals encetats per l'EMU.

El perfil de contractant inclourà dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació com els anuncis previs, les licitacions obertes o en curs i la seva documentació, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació general que sigui d'interès.

En aquest perfil trobareu tota la informació relativa als expedients de contractació d'obres, subministrament i serveis, endegats per l'EMU.


c/ Cavallers 10-12, 1r pis     25002 Lleida     Telf: 973 700 606     Fax: 973 700 488     emu@paeria.es